Nutricionizam

                                                              „Neka hrana bude tvoj lijek, a lijek neka bude tvoja hrana.“ ( Hipokrat )

Još davno, poznati grčki liječnik Hipokrat, prepoznao je vrijednost i važnost pravilne i zdrave prehrane. Od tada se pravilna prehrana smatra jednim od ključnih čimbenika koji pridonose ljudskom zdravlju, dok se u isto vrijeme zna da nepravilna prehrana doprinosi razvoju raznih bolesti.

Podtematsko prioritetno područje Nutricionizam, odnosi se na prehrambene proizvode za koje se smatra da mogu doprinijeti zdravlju, a osim prirodno zdravih i nutritivno vrijednih proizvoda, podrazumijeva i tzv. funkcionalnu hranu te dodatke prehrani. Osnovni izazov jest osigurati punu integraciju hrvatske istraživačke baze i poslovnog sektora kako bi se omogućio razvoj proizvoda te potvrda njihove ispravnosti s ciljem zadovoljavanja regulatornih zahtjeva. Zbog multidisciplinarne naravi prehrane, u donošenje i provedbu mjera politika vezanih uz prehranu uključeno je više različitih dionika. Republika Hrvatska u ovom trenutku ima različite strateške dokumente i politike koji pokrivaju teme vezane uz zdravu prehranu, no obzirom da nema vlastitu politiku prehrane kao neke druge članice EU-a, prati dokumente međunarodne politike EU-a i WHO-a. U cilju što jasnijeg definiranja budućih ali i aktualnih izazova s kojima se susreće ovaj sektor, održana je prva u nizu javnih rasprava.

Prvi javni sastanak

Dana 7. studenog 2017. godine, u prostorijama Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu, više od 30 predstavnika privatnog sektora, znanstveno-istraživačkih institucija te državnih potpornih institucija, sudjelovalo je na prvom javnom sastanku koji je jedan od aktivnosti projekta čiji je cilj povećanje konkurentnosti te podrška uključivanju u globalne lance vrijednosti domaćih poduzeća u području nutricionizma. Ovaj projekt, temeljen na suradnji i fokusu na tvrtke, aktivno je usmjeren na pružanje podrške onim poslovnim subjektima koji se nalaze u sektorima obuhvaćenim Strategijom pametne specijalizacije (S3), kako bi se što bolje prilagodile trendovima u industriji. U tom kontekstu, kroz projekt će se definirati strategije za svaki pojedini sektor i, u konačnici, izraditi konkretni akcijski i investicijski planovi. VIŠE

Drugi javni sastanak

Dana 14. veljače 2018. u prostorijama Hrvatske gospodarske komore održan je drugi javni sastanak prioritetnog S3 podpodručja Nutricionizam na kojem su sudjelovala 24 predstavnika privatnog sektora te šest javnih i znanstvenih institucija.
Nakon kratkog pozdravnog govora ispred Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, predstavnik Svjetske banke predstavio je metodologiju i tijek projektnih aktivnosti. VIŠE

 

Treći javni sastanak

Dana 10. svibnja 2018. održan je Treći javni sastanak podtematskog prioritetnog područja Nutricionizam koji predstavlja posljednju fazu ovog dijela projekta. Na Trećem javnom sastanku predstavnici privatnog sektora prezentirali su prijedlog akcijskih mjera za bolje pozicioniranje S3 podtematskog prioritetnog područja Nutricionizam u globalnim lancima vrijednosti. VIŠE