Inovacijsko vijeće za industriju

Jedan od zadataka Strategije poticanja inovacija među ostalim je i poboljšanje učinkovitosti nacionalnoga inovacijskog sustava. Cilj je potaknuti javni, privatni, znanstveni i civilni sektor na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom polju, da rade zajedno gradeći tako jedinstveni i komplementarni inovacijski eko-sustav. Za učinkovit i institucionalno prepoznat inovacijski sustav vrlo je važno i dobivanje političke potpore i uključivanje najviše nacionalne razine odlučivanja u donošenje odluka o prioritetima u području inovacija, kako bi se povećala svijest javnosti o važnosti inovacija za jačanje konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva i razvoja društva u cjelini.

Nadalje, izgradnjom sustava za praćenje, vrednovanje i evaluaciju inovacijske politike cilj je omogućiti mjerenje učinaka provedbe inovacijske politike i predlaganje poboljšanja postojećeg sustava poticajnih mjera za primjenu inovacija.

U Republici Hrvatskoj donedavno nije postojao koordiniran pristup upravljanju inovacijskim sustavom, a resorna tijela državne uprave, provedbene agencije i partnerske institucije nisu bile usklađene u provođenju aktivnosti poticanja inovacija. Kako bi se pružila potrebna politička potpora ostvarivanju dugoročne vizije gospodarskog razvoja i jačanja konkurentnosti Republike Hrvatske poticanjem inovacija, odlučeno je da je potrebno osnovati i formirati Inovacijsko vijeće za industriju (u daljem tekstu: Vijeće) kao tijelo odgovorno za upravljanje provedbom Strategije poticanja inovacija.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine donijela Odluku o osnivanju Vijeća.

Zadaće Vijeća su:

  • koordinacija i usmjeravanje operativne provedbe utvrđenih prioriteta i mjera Strategije davanjem preporuka i donošenjem odluka o provođenju nacionalnih inovacijskih prioriteta prema određenim tijelima ili organizacijskim jedinicama unutar identificiranoga inovacijskog sustava
  • predlaganje mjera za poboljšanje inovacijskog sustava
  • izdavanje obvezujućih preporuka prema dionicima inovacijskog sustava za koje se utvrdi da ne provode utvrđene mjere te koji su u zaostacima i odstupanjima u ostvarenju propisanih mjera Strategije
  • odobravanje godišnjih izvješća o stanju inovacija
  • donošenje preporuka u vezi s poboljšanjem i revidiranjem ciljeva i prioriteta inovacijske politike

Članovi Vijeća i njihovi zamjenici predstavnici su tijela državne uprave koja su operativno odgovorna za provedbu Strategije, predstavnik Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, predstavnici znanstveno-istraživačkih institucija, gospodarstvenici, gospodarska interesna udruženja, predstavnici lokalne i područne (regionalne) samouprave te istaknuti znanstveni stručnjaci i istraživači iz Republike Hrvatske i hrvatske dijaspore.

Prva sjednica Vijeća održana je 12. rujna 2018. godine. Na sjednici je usvojena Odluka o osnivanju tematskih inovacijskih vijeća, koja će, kao rezultat Strateškog projekta za potporu uspostavi inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi, biti uspostavljena za svako od pet tematskih prioritetnih područja Strategije pametne specijalizacije (Zdravlje i kvalitetu života, Energija i održivi okoliš, Promet i mobilnost, Sigurnost, Hrana i bioekonomija). Zamišljeno je da Tematska inovacijska vijeća djeluju kao glavna koordinacijska tijela za pojedino tematsko prioritetno područje, osiguravaju strateško upravljanje njime te pružaju priliku za umrežavanje dionika poslovnog, znanstveno-istraživačkog i javnog sektora u skladu s modelom triple helix.

Očekuje se da će rad Inovacijskog vijeća za industriju i tematskih inovacijskih vijeća značajno doprinijeti unaprjeđenju hrvatskog inovacijskog sustava. Više.