Provedba aktivnosti KK projekta

Provedba aktivnosti Strateškog projekta za podršku inicijativa klastera konkurentnosti uključuje četiri elementa:

Element projekta 1: Izrada strateškog okvira za klaster inicijative i podrška jačanju kapaciteta i razvoju pametnih vještina

 • Aktivnost 1.1.    Jačanje kapaciteta Korisnika i Partnera u cilju razvoja stručnjaka za konkurentnost
 • Aktivnost 1.2.    Izrada strateške analize i procjena pozicije konkurentnosti Hrvatskih klastera konkurentnosti u GLV i opskrbe i identifikacija potrebnih aktivnosti za poboljšanje pozicije RH  u  GLV  te strateških segmenata za nadogradnju industrije kao i priprema sustavnog predviđanja i procjene mogućnosti za daljnji razvoj hrvatskog gospodarstva
 • Aktivnost 1.3.    Priprema partnerstva za zajedničke investicije za poboljšanje pozicija u GLV
 • Aktivnost 1.4.    Aktivnost izrade Akcijskog plana putem javno privatnog dijaloga  s mjerama za jačanje pozicije Republike Hrvatske u odabranim GLV
 • Aktivnost 1.5     Analiza praznina u hrvatskim lancima vrijednosti i identifikacija specifičnih niša i tržišta  sa ciljem proaktivnog pristupa privlačenju izravnih stranih investitora
 • Aktivnost 1.6.    Izrada Akcijskog plana za promotivne aktivnosti i primjenu marketinških alata  za poticanje priljeva investicija (uključujući i ciljane “outreach” kampanje)
 • Aktivnost 1.7.    Aktivnost izrade Izvozne strategije (uključujući  i jedinstveno tržište EU) za prioritetne sektore/proizvodne niše u okviru klastera konkurentnosti i industrije  u nastajanju i       pripreme Akcijskog plana za izvozne inicijative i ciljane promidžbene aktivnosti
 • Aktivnost 1.8.    Identificiranje mogućih hrvatskih brendova i izrada Akcijskog plana za teritorijalno i proizvodno brendiranje
 • Aktivnost 1.9.    Praćenje i procjena učinka klaster inicijativa
 • Aktivnost 1.10.  Priprema Smjernica za uspostavu i promicanje AIR i Ljetne škole konkurentnosti, izrada programa i edukacijskih modula i sveobuhvatnih nastavnih materijala  i razvoj sustava akreditacije i treninga predavača

Element projekta 2: Provedba klaster inicijativa

 • Aktivnost 2.1.    Provedba Akcijskog plana za jačanje pozicije RH u globalnim lancima vrijednosti
 • Aktivnost 2.2.    Ostale aktivnosti koje pridonose jačanju položaja Republike Hrvatske u odabranim GLV a povezane sa svrhom i ciljem Projekta.
 • Aktivnost 2.3.    Provedba Akcijskog plana s ciljem jačanja pozicije Republike Hrvatske kao povoljne investicijske destinacije za privlačenje investicija u visoko-tehnološke sektore i industrije u nastajanju  i Akcijskog plana za promotivne aktivnosti i marketinške alate za poticanje investicija (uključujući i ciljane “outreach” kampanje).
 • Aktivnost 2.4.    Provedba Akcijskog plana za poticanje izvoza i ciljane promidžbene aktivnosti
 • Aktivnost 2.5.    Provedba Akcijskog plana za teritorijalno brendiranje i brendiranje proizvoda i pilot projekata
 • Aktivnost 2.6.    Uspostava AIR-a i Ljetne škole konkurentnosti i podrška njihovom radu za vrijeme trajanja Projekta
 • Aktivnost 2.7.    Provedba ostalih klaster inicijativa

Element projekta 3: Promidžba i vidljivost

Aktivnost 3.1.    Promidžba i vidljivost projekta

Element projekta 4: Upravljanje projektom i administracija

Aktivnost 4.1.    Upravljanje i administracija projektom u odgovornosti je Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta