Strategic project II.

Plan provedbe

Plan provedbe Strateškog projekta za podršku uspostavi inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi ili akcijski plan za provedbu Projekta uključuje 5 elemenata.

Element projekta 1: Podrška uspostavi i operativnom radu Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi

Provedba Strateškog projekta bazira se na gore navedenom osnovnom elementu koji za cilj ima integrirati nekoliko povezanih aktivnosti koje će zajedno kreirati sinergijski efekt kojim će se postići osnovni traženi rezultati i pokazatelji koje mora ostvariti ovaj Strateški projekt. U osnovi, element 1 projekta u provedbi se bazira na ugovaranju Ugovora o savjetodavnim uslugama kojima će se podržavati provedba aktivnosti, te koji će uz integralan i sinergijski pristup sa ostalim predviđenim Elementima Projekta podržavati uspješnu provedbu i realizaciju zadanih ciljeva i traženih rezultata.

U interesu operativnog funkcioniranja definiranog Nacionalnog inovacijskog sustava potrebno je prvenstveno utvrditi sve kapacitete koji daju podršku tom sustavu. Strategija poticanja inovacija jasno je definirala okvire provedbe inovacijske politike te je postavila jasnu upravljačku strukturu sa strukturiranim ulogama javnih tijela u podršci inovacijama. U mjerama Strategije poticanja inovacija jasno su navedeni i specifični instrumenti javne podrške i financiranja područja inovacija do 2020 godine. Inovacijska mreža za industriju dio je inovacijskog sustava Republike Hrvatske i za cilj ima pružanje podrške industriji u komercijalizaciji primijenjenih (industrijskih) istraživanja i eksperimentalnog razvoja te primjeni novih tehnologija kroz mapiranje i stavljanje u funkciju znanstveno-istraživačke i inovacijske infrastrukture te postojećih istraživačko-razvojnih i inovacijskih resursa za jačanje konkurentnosti prioritetnih gospodarskih sektora u Republici Hrvatskoj. Uspostava i podrška aktivnostima Inovacijske mreže za industriju bit će rezultat suradnje javnog, poslovnog i znanstveno-istraživačkog sektora, a činit će ju tematske inovacijske platforme uspostavljene prema identificiranim prioritetnim tematskim područjima Strategije pametne specijalizacije RH.

Jedna od početnih aktivnosti buduće Inovacijske mreže za industriju bit će mapirati kapacitete poslovnog sektora za istraživanje, razvoj i inovacije. Objedinjavanjem rezultata mapiranja poslovnog sektora sa rezultatima projekta znanstvenog i tehnologijskog mapiranja u nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (koji za cilj ima mapiranje i stručnu procjenu kapaciteta za istraživanje i razvoj u javnom sektoru) bit će kompletirana slika svih I&R i inovacijskih kapaciteta RH. Taj važan preduvjet je osnova za daljnje aktivnosti projekta kojima je cilj povezati sve dionike inovacijskog sustava kroz uspostavu jedinstvene Inovacijske WEB platforme.

Paralelno s mapiranjem IRI kapaciteta krenut će i podrška institucionalnom ustroju i njegovom radu – kako je definirano u okviru Strategije poticanja Inovacija RH. Uspostavit će se Inovacijsko vijeće za industriju i tematska inovacijska vijeća za 5 S3 tematskih prioritetnih područja. Također, formirat će se Tajništvo za tematska inovacijska vijeća u okviru institucije Partnera i Međunarodno savjetodavno vijeće (INOVA THINK-THANK).

Važnu aktivnost u okviru ovog Elementa predstavljati će i uspostava sustava za evaluaciju i praćenje provedbe Strategije poticanja inovacija RH 2014-2020.

Djelatnici Korisnika i Partnera na Strateškom projektu će tijekom njegove provedbe podržavati provedbu predviđenih aktivnosti. Samim time jačati će se kapaciteti djelatnika Korisnika i Partnera koji će tijekom provedbe Strateškog projekta, ali i nakon njegovog završetka biti u potpunosti osposobljeni samostalno provoditi aktivnosti koje su nužan preduvjet za efikasno i smisleno funkcioniranje operativnog dijela inovacijskog sustava zamišljenog kroz Inovacijsku mrežu za industriju.

Element projekta 2: Izrada IRI strategija poslovnog sektora za identificirana S3 tematska prioritetna područja i priprema zalihe IRI projekata

Element 2 Projekta izravna je nadopuna prethodnog elementa 1 u smislu da je za izradu Strategija za istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije poslovnog sektora koje su osnovni cilj ovog Elementa, nužno imati objedinjeni set podataka i analiza dobivenih procesom tehnološkog mapiranja i popisivanja svih kapaciteta inovacijskog sustava na jednom mjestu. Također, povezanost je vidljiva i u nužnosti uspostavljenog i operativnog funkcioniranja inovacijskog sustava (primarno Tematska inovacijska vijeća) te adekvatnog uključenja svih relevantnih ciljanih dionika kroz formirane Akcijske radne grupe u okviru 5 tematskih inovacijskih vijeća.

Dodatni ključni čimbenik i dodana vrijednost Projektu je i podrška provedbi i apsorpciji sredstava alociranih kroz Operativni program Konkurentnost i Kohezija 2014-2020, Specifični cilj 1b1 u kojima će zamišljena alokacija od 100 mln Eura. Upravo će predviđena aktivnost elementa 1 Projekta dati podršku uspješnoj potrošnji predviđene alokacije kroz pripremu zalihe projekata poslovnog sektora za aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija u okviru svakog pojedinog S3 Tematskog područja.

Element projekta 3: Promocija inovacijske politike i jačanje znanja i vještina poslovnog sektora na području istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija

Treći element Strateškog projekta usmjeren je na promicanje Republike Hrvatske kao inovativne zemlje i informiranja poslovnog sektora i šire javnosti o značaju inovacija za jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i razvoja društva u cjelini. U sklopu ovog Elementa osigurat će se i ciljana stručna edukacija poslovnih subjekata po pitanju značaja i nužnosti ulaganja u područje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija u cilju povećanja produktivnosti te diversifikacije trenutnih proizvodnih aktivnosti.

Element projekta 4: Promidžba i vidljivost

Provedba aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta odvijati će se u skladu sa odredbama Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kako bi se objavila činjenica da EU sufinancira projekt.

Mjere obavještavanja javnosti biti će usmjerene na korisnike rezultata projekta (dionike inovacijskog sustava), i, kada je prikladno, javnost i medije, radi podizanja svijesti o rezultatima projekta i dodijeljenoj pomoći EU za provedbu projekta.

Tijekom provedbe projekta u skladu sa komunikacijskim planom biti će provedene definirane mjere za obavještavanje javnosti. Prilikom provede ove aktivnosti ključan faktor će imati adekvatno uključenje svih relevantnih ciljanih skupina (identificiranih dionika inovacijskog sustava: primarno klasteri konkurentnosti i tvrtke) kao i ostalih partnera.

Element projekta 5: Upravljanje projektom i administracija

Upravljanje i administracija projektom u odgovornosti je Ministarstva gospodarstva kao Korisnika projekta.