Inovacijsko vijeće za industriju

Strategija poticanja inovacija, između ostalih svojih zadataka, mora poraditi i na poboljšanju učinkovitosti nacionalnog inovacijskog sustava. Jedan od ciljeva je promijeniti »governance« model u »policy« model mreže prema kojemu javni, privatni, znanstveni i civilni sektor na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom polju rade zajedno gradeći tako jedinstveni i komplementarni inovacijski eko-sustav. Svrha ovog prioriteta je postići učinkovitost upravljanja inovacijskim sustavom Republike Hrvatske povezivanjem svih čimbenika inovacijske politike i razvojem sinergija s drugim područjima politika. Za učinkovit i institucionalno prepoznat inovacijski sustav vrlo bitno je i dobivanje političke podrške i uključivanje najviše nacionalne razine odlučivanja u donošenje odluka o prioritetima na području inovacija. Kako bi se povećala svijest javnosti o važnosti inovacija za jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i razvoja društva u cjelini.

Nadalje, izgradnjom sustava za praćenje, vrednovanje i evaluaciju inovacijske politike cilj je omogućiti mjerenje učinaka provedbe inovacijske politike kao i predlaganje poboljšanja postojećeg sustava poticajnih mjera za primjenu inovacija.

U Republici Hrvatskoj ne postoji koordiniran pristup upravljanju inovacijskim sustavom. Resorna tijela državne uprave, provedbene agencije i partnerske institucije nisu usklađene u provođenju aktivnosti poticanja inovacija.

Kako bi se pružila potrebna politička podrška ostvarivanju dugoročne vizije gospodarskog razvoja i jačanja konkurentnosti Republike Hrvatske kroz poticanje inovacija potrebno je osnovati i formirati Inovacijsko vijeće za industriju (u daljem tekstu: Vijeće) kao tijelo odgovorno za upravljanje provedbom Strategije poticanja inovacija.

Zadaci Inovacijskog vijeća za industriju bit će:

– koordinacija i usmjeravanje operativne provedbe utvrđenih prioriteta i mjera Strategije poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014.-2020. kroz davanje preporuka i donošenje odluka o provođenju nacionalnih inovacijskih prioriteta prema određenim tijelima ili organizacijskim jedinicama unutar identificiranog inovacijskog sustava,

– predlaganje mjera za poboljšanje inovacijskog sustava,

– izdavanje obvezujućih preporuka prema dionicima inovacijskog sustava za koje se utvrdi da ne provode utvrđene mjere, koji su u zaostacima i odstupanjima u ostvarenju propisanih mjera Strategije,

– odobrenje godišnjeg izvješća o stanju inovacija,

– donošenje preporuka vezanih za poboljšanje i revidiranje ciljeva i prioriteta inovacijske politike

Inovacijsko vijeće za industriju osnovat će Vlada Republike Hrvatske, a na čelu Vijeća bit će čelnik tijela državne uprave nadležne za gospodarstvo, dok će ovlasti, zadatke i operativno postupanje Vijeća biti propisano Poslovnikom o radu. Članovi Vijeća bit će predstavnici tijela državne uprave koja su operativno odgovorni za provedbu Strategije poticanja inovacija, predstavnik Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, predstavnici znanstveno-istraživačkih institucija, gospodarstvenici, gospodarska interesna udruženja, predstavnici lokalne i područne (regionalne) samouprave te istaknuti znanstveni stručnjaci i istraživači iz Republike Hrvatske i hrvatske dijaspore.