O KK projektu

Naziv projekta: Strateški projekt za podršku inicijativa klastera konkurentnosti (KK projekt)

Korisnik: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Partner: Hrvatska gospodarska komora (HGK)

Sufinanciranje projekta: Europski fond za regionalni razvoj  (85%)

Projekt je pokrenut kako bi se doprinijelo povećanju konkurentnosti i specijalizaciji hrvatskog gospodarstva sukladno, njegovoj transformaciji i strukturnim promjenama industrije te potaknula komercijalizacija inovacija i internacionalizacija poslovnog sektora kroz jačanje pametnih vještina.

Jedan od glavnih instrumenata koji će doprinijeti povećanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva kroz umrežavanje svih dionika ključnih za razvoj, su klasteri konkurentnosti, kojih je 2013. godine osnovano 12 (nadležno Ministarstvo gospodarstva). Dinamika klastera predstavlja pokretač gospodarske, industrijske i tehnološke specijalizacije Republike Hrvatske. Klasteri konkurentnosti pružaju formalnu strukturu suradnje za različita djelovanja i projekte usmjerenu na dionike utvrđenih industrijskih sektora hrvatskog gospodarstva.
Dvanaest hrvatskih klastera konkurentnosti sudjelovalo je u izradi  i definiranju tematskih i podtematskih područja u okviru procesa poduzetničkog otkrivanja. Na temelju utvrđenih globalnih trendova, snaga i potencijala u hrvatskom poslovnom i istraživačko-razvojnom sektoru te u skladu s rezultatima procesa poduzetničkog otkrivanja i glavnim S3 kriterijima za odabir, kao glavni fokus S3 u Hrvatskoj odabrana su tematska prioritetna područja za koja je procijenjeno da mogu ostvariti najveću dodanu vrijednost te samim time u najvećoj mjeri doprinijeti povećanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. To su:

 1. Zdravlje i kvaliteta života
  (1.) Farmaceutika, biofarmaceutika, medicinska oprema i uređaji
  (2.) Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike
  (3.) Nutricionizam
 2.  Energija i održivi okoliš
  (4.) Energetske tehnologije, sustavi i oprema
  (5.) Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali
 3. Promet i mobilnost
  (6.) Proizvodnja dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti za cestovna i željeznička vozila
  (7.) Ekološki prihvatljiva prometna rješenja
  (8.) Inteligentni transportni sustavi i logistika
 4. Sigurnost
  (9.) Obrambena tehnologija i proizvodi dvojne namjene (dual-use)
  (10.) Kibernetička sigurnost
  (11.) Protuminski program
 5. Hrana i bio ekonomija
  (12.) Održiva proizvodnja i prerada hrane
  (13.) Održiva proizvodnja i prerada drva

Za povećanje konkurentnosti u okviru S3 prioritetnih tematskih i pod-tematskih područja Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, je odlučilo, u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, kroz ovaj Projekt dati podršku u provedbi klaster inicijativa.

Ciljevi

Glavni cilj Projekta je podržati nastojanja Klastera konkurentnosti za povećanjem konkurentnosti i poboljšanjem pozicije Republike Hrvatske unutar globalnih lanaca vrijednosti i lanaca opskrbe kroz provedbu klaster inicijativa koje su usmjerene na poticanje inovacija, povećanje produktivnosti, jačanje pametnih vještina u poslovnom sektoru, uvođenje strukturnih promjena u hrvatsko gospodarstvo, internacionalizaciju poslovanja, proaktivno privlačenje stranih investicija, teritorijalno i proizvodno brendiranje hrvatskog gospodarstva, uspostavu sustava praćenja i procjene klaster inicijativa te podršku provedbi ostalih klaster inicijativa.

Kako bi se omogućilo postizanje glavnog cilja Projekta postavljena su i tri Specifična cilja:

(1) Ojačati poziciju klastera konkurentnosti RH u odabranim globalnim lancima vrijednosti (GLV) i potaknuti razvoj pametnih vještina u poslovnom sektoru.

(2) Potaknuti internacionalizaciju poslovnog sektora kroz proaktivan pristup izravnim stranim ulaganjima i izradu i provedbu Izvozne strategije za definirane strateške segmente i industrije u nastajanju u okviru S3 podtematskih prioritetnih područja.

(3) Potaknuti teritorijalno i proizvodno brendiranje hrvatskog gospodarstva i promovirati koncept klastera konkurentnosti.

Također, posebno će se voditi briga o područjima jedinica lokalne samouprave sa nižim indeksom razvijenosti kako bi se određeni segmenti gospodarstva koji tamo postoje unaprijedili i kako bi poduzetnici s tih područja ušli u nacionalne i globalne lance vrijednosti i lance nabave.

Plan provedbe

Projekt se provodi kroz četiri elementa:

Element projekta 1: Izrada strateškog okvira za klaster inicijative i podrška jačanju kapaciteta i razvoju pametnih vještina

 • Aktivnost 1.1.     Jačanje kapaciteta Korisnika i Partnera u cilju razvoja stručnjaka za konkurentnost
 • Aktivnost 1.2.    Izrada strateške analize i procjena pozicije konkurentnosti Hrvatskih klastera konkurentnosti u GLV i opskrbe i identifikacija potrebnih aktivnosti za poboljšanje pozicije RH  u  GLV  te strateških segmenata za nadogradnju industrije kao i priprema sustavnog predviđanja i procjene mogućnosti za daljnji razvoj hrvatskog gospodarstva
 • Aktivnost 1.3.    Priprema partnerstva za zajedničke investicije za poboljšanje pozicija u GLV
 • Aktivnost 1.4.    Aktivnost izrade Akcijskog plana putem javno privatnog dijaloga  s mjerama za jačanje pozicije Republike Hrvatske u odabranim GLV
 • Aktivnost 1.5     Analiza praznina u hrvatskim lancima vrijednosti i identifikacija specifičnih niša i tržišta  sa ciljem proaktivnog pristupa privlačenju izravnih stranih investitora
 • Aktivnost 1.6.    Izrada Akcijskog plana za promotivne aktivnosti i primjenu marketinških alata  za poticanje priljeva investicija (uključujući i ciljane “outreach” kampanje)
 • Aktivnost 1.7.    Aktivnost izrade Izvozne strategije (uključujući  i jedinstveno tržište EU) za prioritetne sektore/proizvodne niše u okviru klastera konkurentnosti i industrije  u nastajanju i pripreme Akcijskog plana za izvozne inicijative i ciljane promidžbene aktivnosti
 • Aktivnost 1.8.    Identificiranje mogućih hrvatskih brendova i izrada Akcijskog plana za teritorijalno i proizvodno brendiranje
 • Aktivnost 1.9.    Praćenje i procjena učinka klaster inicijativa
 • Aktivnost 1.10.  Priprema Smjernica za uspostavu i promicanje AIR i Ljetne škole konkurentnosti, izrada programa i edukacijskih modula i sveobuhvatnih nastavnih materijala  i razvoj sustava akreditacije i treninga predavača

Element projekta 2: Provedba klaster inicijativa

 • Aktivnost 2.1.    Provedba Akcijskog plana za jačanje pozicije RH u globalnim lancima vrijednosti
 • Aktivnost 2.2.    Ostale aktivnosti koje pridonose jačanju položaja Republike Hrvatske u odabranim GLV a povezane sa svrhom i ciljem Projekta.
 • Aktivnost 2.3.    Provedba Akcijskog plana s ciljem jačanja pozicije Republike Hrvatske kao povoljne investicijske destinacije za privlačenje investicija u visoko-tehnološke sektore i industrije u nastajanju  i Akcijskog plana za promotivne aktivnosti i marketinške alate za poticanje investicija (uključujući i ciljane “outreach” kampanje).
 • Aktivnost 2.4.    Provedba Akcijskog plana za poticanje izvoza i ciljane promidžbene aktivnosti
 • Aktivnost 2.5.    Provedba Akcijskog plana za teritorijalno brendiranje i brendiranje proizvoda i pilot projekata
 • Aktivnost 2.6.    Uspostava AIR-a i Ljetne škole konkurentnosti i podrška njihovom radu za vrijeme trajanja Projekta
 • Aktivnost 2.7.    Provedba ostalih klaster inicijativa

Element projekta 3: Promidžba i vidljivost

 • Aktivnost 3.1.    Promidžba i vidljivost projekta

Element projekta 4: Upravljanje projektom i administracija

 • Aktivnost 4.1.    Upravljanje i administracija projektom u odgovornosti je Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

Očekivani rezultati

Očekivani rezultati provedbe strateškog projekta za podršku inicijativa klastera konkurentnosti su:

• Provedene inicijative klastera konkurentnosti u cilju jačanja konkurentnosti
(broj provedenih inicijativa 15)
• Osiguranje nefinancijske podrške poduzećima kroz razvoj pametnih vještina vezano za Globalne lance vrijednosti i jačanje konkurentnosti (pružena podrška – 100 poduzeća)
• Sudjelovanje poduzeća u inicijativama internacionalizacije (sajmovi, izložbe, trgovački posjeti) (sudjelovanje na 12 inicijativa)
• Identificirani novi brendovi u podtematskim područjima (identificirano 13 novih brandova).